Chia sẻ code FFMPEG lách thu nhỏ chưa fix (cập nhật ngày 26/10)

BOT Youtube ngày càng thông minh qua các đợt cập nhật vừa rồi của anh GỒ. Với các bạn youtuber lách bằng code ffmpeg thu nhỏ bằng cách xưa đã bị fix nhưng điều đó không phải vấn đề đáng lo với các bạn trẻ chuyên kiếm tiền với youtube bằng cách lách bằng code ffmpeg thu nhỏ này.

code ffmpeg lách thu nhỏ video chưa bị youtube fix

code ffmpeg lách thu nhỏ video chưa bị youtube fix

Code này không phải của mình tạo ra. Code được bạn Tùng trong một group youtube chia sẻ lại và đã được nhiều bạn test đã thành công nay mình xin ad Tùng cho chia sẻ lại cho các bạn bật kiếm tiền youtube dễ hơn bằng các reup lên 10k views để bật kiếm tiền hoặc chơi content.

 

 

ffmpeg -y -i video.mp4 -filter_complex “[0:v]trim=end_frame=1,geq=’st(3,pow(X-(W/1),2)+pow(Y-(H/1),2));if(lte(ld(3),200*200),255,0)’:128:128,loop=-1:1,setpts=N/FRAME_RATE/TB[alf]; [0:v][alf]alphamerge,scale=iw/2:-1[fg] ; [0:v][fg]overlay=(W-w):(H-h):shortest=1” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 800k -acodec copy v1.mp4

ffmpeg -y -i v1.mp4 -stream_loop 999 -i “filter/filter.mp4” -filter_complex “[0:v]pad=iw+4:ih+4:2:2:color=white, scale=800:450, setdar=dar=16/9[v1]; [1:v]scale=800:450, setdar=dar=16/9[v2]; [v1][v2]blend=shortest=1:all_opacity=0.7, drawtext=fontfile=fonts/UTMAvoBold.ttf:text=’TUNG DEP TRAI’:fontcolor=White@0:fontsize=36:x=250:y=30[v3]; movie=filter/nds_bg.mp4:loop=999,setpts=N/(FRAME_RATE*TB), scale=1280:720[v4] ;[v4][v3]overlay=shortest=1:x=2:y=(main_h/4.9);[0:a]aformat=sample_fmts=fltp:sample_rates=44100:channel_layouts=stereo,asetrate=9/10*44100,atempo=10/9,lowpass=f=2500,highpass=f=400,volume=3,bass=g=-30,equalizer=f=10.5:width_type=o:width=1:g=-30, equalizer=f=31.5:width_type=o:width=1:g=-30,equalizer=f=63:width_type=o:width=1:g=-10, equalizer=f=125:width_type=o:width=1:g=-20,equalizer=f=250:width_type=o:width=1:g=-1.5,equalizer=f=500:width_type=o:width=1:g=-20,equalizer=f=1000:width_type=o:width=1:g=-20,equalizer=f=8000:width_type=o:width=3:g=1,equalizer=f=16000:width_type=o:width=3:g=1” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 800k -shortest -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -preset veryfast {output}.mp4

No Responses

Write a response