Chia sẻ code live stream youtube bằng FFMPEG

Sau đây mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn tới toàn thể anh chị em code live stream video trên youtube bằng code ffmpeg cơ bản như sau:

ffmpeg re i “input.mp4” vcodec libx264 preset veryfast maxrate 500k bufsize 2500k vf “format=yuv420p” g 60 acodec libmp3lame b:a 198k ar 44100 metadata title=“” metadata artist=“” metadata album_artist=“” metadata album=“” metadata date=“” metadata track=“” metadata genre=“” metadata publisher=“” metadata encoded_by=“” metadata copyright=“” metadata composer=“” metadata performer=“” metadata TIT1=“” metadata TIT3=“” metadata disc=“” metadata TKEY=“” metadata TBPM=“” metadata language=“eng” metadata encoder=“” f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx”
hướng dẫn live stream video youtube đa luồng

hướng dẫn live stream video youtube đa luồng

Các bạn nhớ thay xxxx-xxxx-xxxx-xxxx bằng khóa của các bạn nhé!

Đối với những bạn có máy cấu hình khỏe, muốn live stream video youtube nhiều luồng 1 lúc thì sử dụng code ffmpeg sau.

Code live stream FFMPEG 1 video nhiều luồng

ffmpeg stream_loop 1 i “input.mp4” vcodec copy acodec copy f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/key1” -vcodec copy -acodec copy -f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/key2” -vcodec copy -acodec copy -f flv “rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/key3”

Code live stream lặp lại 1 Video


Code live stream toàn bộ Video bằng 1 click

No Responses

Write a response