share code lách bản quyền video bằng ffmpeg mới nhất 2017

Share code ffmpeg lách âm thanh và hình ảnh

Sau đây mình xin chia sẻ với anh chị em MMO hiện đang, sắp và sẽ Kiếm tiền với video trên Youtube một số code ffmpeg dùng để lách bản quyền video youtube truất 😀

share code lách bản quyền video bằng ffmpeg mới nhất 2017

chia sẻ code lách âm thanh và hình ảnh youtube

Code ffmpeg lách cả âm thanh và hình ảnh số 1:

ffmpeg -y -i “{input}.*” -af “[0:a]atempo=1.0, aecho=0.8:0.88:6:0.4, aecho=0.4:0.66:2:0.2,aecho=0.8:0.88:60:0.4,equalizer = f = 1000: width_type = q: width = 1: g = 2, equalizer = f = 100: width_type = q: width = 2: g = -5, volume=3.2,pan=stereo|c0<c0+0*c1|c1<c0+0*c1,aeval=val(0)|-val(1)” -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -r 30 -g 60 -b:v 1400k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -metadata title=”” -metadata artist=”” -metadata album_artist=”” -metadata album=”” -metadata date=”” -metadata track=”” -metadata genre=”” -metadata publisher=”” -metadata encoded_by=”” -metadata copyright=”” -metadata composer=”” -metadata performer=”” -metadata TIT1=”” -metadata TIT3=”” -metadata disc=”” -metadata TKEY=”” -metadata TBPM=”” -metadata language=”eng” -metadata encoder=”” -threads 0 -preset superfast “{output}.mp4”

Code ffmpeg lách crop full màn + lật 180 tăng speed + làm mờ:

ffmpeg -i input.mp4 -y -i “input.mp4” -filter_complex “[0:v]crop=462:331:177:0,scale=1280:720,setpts=0.869565217391304*PTS,hflip,boxblur=1;[0:a]atempo=1.15″ -shortest -b:v 1400k -profile:v main -level 3.1 -acodec libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -metadata title=”” -metadata artist=”” -metadata album_artist=”” -metadata album=”” -metadata date=”” -metadata track=”” -metadata genre=”” -metadata publisher=”” -metadata encoded_by=”” -metadata copyright=”” -metadata composer=”” -metadata performer=”” -metadata TIT1=”” -metadata TIT3=”” -metadata disc=”” -metadata TKEY=”” -metadata TBPM=”” -metadata language=”eng” -metadata encoder=”” -threads 0 -shortest -preset ultrafast output.mp4

Trên đây mình đã chia sẻ với các bạn 2 cách lách video với ffmpeg rồi. Code không áp dụng với video có bản quyền quá nặng như phim, VEVO, bla bla….

Nếu bạn có code nào hay hơn thì hãy comment phía dưới chia sẻ với mọi người nhé!

 

Share code ffmpeg lách âm thanh và hình ảnh
5 (100%) 3 votes
13

3 Responses

 1. duong
  26/10/2017
  • Thiên Thần
   26/10/2017
   • Dang
    25/12/2017

Write a response